Ойн нөхөрлөлүүдийн холбоо

Булган аймгийн Ойн нөхөрлөлүүдийн холбоо

Булган аймгийн ойн нөхөрлөлүүдийн холбоо 

Тус холбоо нь 2017оны 10-р сарын 20-нд албан ёсоор байгуулагдсан. Манай холбоо нь Булган аймгийн нутаг дэвсгэрт нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн хамтын менежментийг хэрэгжүүлэх замаар байгалийн унаган төрхийг хадгалан ,хүрээлэн буй орчны тэнцлийг хангаж орон нутгийн тогтвортой хөжлийг бий болгох зорилго бүхий гишүүнчлэлтэй гишүүддээ үйлчлэх төрийн бус байгууллага юм. Булган аймгийн Ойн нөхөрлөлүүдийн холбооны Тэргүүн Д.Буянхишиг, гүйцэтгэх захирал С.Ганхуяг, менежер Н.Түмэнцэцэг нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Холбоо нь Булган аймгийн нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй 12 гишүүн нөхөрлөлтэй.  

 

Хаяг:Булган аймгийн Булган суман дахь сум дундын Ойн анги

Утас:99357013