Фото мэдээ

Инфографик

“Ой бүхий аймгуудын биологийн олон янз байдлын хамгаалал, ойн тогтвортой менежмент, нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх” төсөл ойн арчилгааны 1, 2 дугаар хэлбэрийн ажлыг нөхөрлөлийн гишүүдээр хийж, гүйцэтгүүлэх ажлыг санаачлан зохион байгуулж байна .Энэ ажлын хүрээнд 2017 онд хийгдсэн ажлын тоон үзүүлэлтийг сонирхоно уу.